ورود |عضويت سه شنبه 18 بهمن ماه 1401

 

بسمه تعالي

 

 

 

اساسنامه شركت تعاوني روستائي

 

فصل اول كليات

ماده ( 1 )

نام شركت :

شركت تعاوني روستائي                است كه در اين اساسنامه  به اختصار شركت ناميده مي شود . ونوع آن شرکت تعاونی روستائی تولید و مصرف می باشد.

ماده ( 2 )

            مركز اصلي شركت قریه یا روستا                از بخش                         است و با تصويب هيأت مديره مي توان شعب شركت را درساير نقاط حوزه  عمل ، تاسيس كرد و يا محل شعب تاسيس را در همان حوزه تغيير داد .

ماده ( 3 )

            مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است .

ماده ( 4 )

            حوزه عمليات شركت عبارت است از ده يا دهات زير ؛

 


 

 

فصل دوم   موضوع و حدود عمليات

ماده ( 5 )

            موضوع و حدود عمليات عبارت است از ؛

1-    خريد و تهيه مواد و وسايل مورد احتياج معيشتي و حرفه اي اعضاء

2-    انجام عمليات جمع آوري ، نگاهداري ، تبديل، طبقه بندي ، بسته بندي ، حمل و نقل و يا فروش محصول اعضاء .

3-  انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه اي و يا زندگي اعضاء مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده مشترك از آنها ، تهيه وسايل حمل و نقل براي استفاده اعضاء و تهيه مسكن ، تامين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضاء با رعايت قانون ملي شدن منابع آب ، پيش بيني نيازهاي بهداشتي و بهداري و آموزشي بمنظور استفاده جمعي و مشترك ، توزيع نيروي برق ، گازرساني ، ايجاد شبكه تلفن ، تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني با همكاري سازمانهاي مربوطه .

4-    بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي يا استيجاري .

5-  ايجاد مجتمع هاي دامداري و دامپروري ،آبزيان ، زنبورداري و پرورش كرم ابريشم جهت بهره برداري جمعي و مشترك اعضاء .

6-    تامين اعتبارات و وام هاي مورد نياز اعضاء با همكاري سازمانهاي مربوطه .

7-    بازكردن حسابهاي سپرده و پس انداز در حوزه فعاليت شركت در بانك كشاورزي .

8-  شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي عادي  به عضويت اتحاديه شركت  تعاوني روستائي شهرستان درآيد  و يا در ساير انواع  شركتهاي تعاونی مشاركت  كند .

9-  شركت مي تواند نمايندگي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني يا بانكها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي را براي عمليات خدماتي كه مورد نياز آنها یا شركت تعاوني باشد بپذيرد و يا براي انجام مقاصد شركت نمايندگي بدهد .

10-در صورت بروز اختلاف بين شركت و شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستائي ، كشاورزي و در صورت  قبول طرف ديگر ، شركت مي تواند موضوع اختلاف با شركتهای مذكور را براي داوري به اتحاديه مربوط و موضوع اختلاف اتحاديه را به سازمان تعاون روستائي شهرستان ارجاع كند در اينصورت نظر اتحاديه ذيربط و يا سازمان تعاون روستائي شهرستان در اين باره براي طرفين قطعي و لازم الاجراست .

11- منابع مالي تكميلي شركت از طريق تحصيل اعتبار ، استقراض و جمع آوري قرض الحسنه و استفاده از ساير عقود  تامين خواهد شد .

 

تبصره 1

            شركت مي تواند هداياي اشخاص حقيقي يا حقوقي را قبول كند .

تبصره 2

            باستثناي عمليات اعتباري كه مخصوص اعضاء است ترتيب معاملات با غير اعضاء در آئين نامه معاملات شركت كه به تصويب مجمع عمومي عادي ميرسد تعيين خواهد شد .

 

 

فصل سوم شرايط عضويت

ماده ( 6 )

            عضويت شركت با تصويب هيأت مديره براي كليه افرادي كه به تمام يا قسمتي از خدمات  شركت نيازمند و واجد شرايط زير باشند آزاد است مشروط بر اينكه ملتزم به اهداف تعاوني بوده و با تشخيص هيأت مديره ظرفيت فني تاسيسات و وسايل  و امكانات  شركت اجازه دهد .

1-    كشاورز ، دامدار يا زارع يا كارگر كشاورزي و يا شاغل ساير حرف ساكن در حوزه عمل شركت .

2-عدم عضويت در تعاوني ديگر با موضوع عمليات مشابه  .

3-درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني .

4-    پرداخت حداقل بهاي يك سهم .

تبصره

            هيئت مؤسس موظف  به مراعات شرايط اين ماده مي باشد و بعد از تشكيل شركت، هيئت مديره در مورد متقاضيان جديد عضويت در شركت به تشخيص خود تقاضاي عضويت كساني را كه واجد شرايط مذكور نيستند رد خواهد كرد .

 

ماده ( 7 )

            خروج از عضويت در هر موقع اختياري است.

ماده ( 8 )

     در صورت تحقق يكي از موارد زير ، عضو شركت بر اساس صورتجلسه هيأت مديره اخراج مي گردد و مراتب به نحو مقتضي به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسيد .

الف ) از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شركت .

ب ) مبادرت به اعمالي كه موجب زيان مادي و يا معنوي شركت گردد .

ج ) مبادرت به رقابت با موضوع فعاليت شركت .

د ) عدم رعايت مقررات اساسنامه و عدم ايفاي تعهدات قانوني .

 

ماده ( 9 )

            كسي كه تقاضاي عضويت او از طرف هيأت مديره رد شده حق دارد اعتراض خود را به یكي ازبازرسان شركت و در غياب بازرسان به سازمان تعاون روستائي شهرستان تسليم كند و هر يك از مقامات مذكور موظف است در نخستين مجمع عمومي عادي كه تشكيل مي شود موضوع را مطرح كند و معترض مي تواند بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد و رأي مجمع مذكور در اين باره قطعي است .

 

ماده ( 10 )

            هر گاه رابطه عضوي بعلت استعفاء ، ترك عضويت ، اخراج يا فوت با شركت قطع شود بهاء سهام یا سهام او پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ( مربوط به سالي كه عضو مزبور در آن سال رابطه عضويت را از دست داده است ) در مجمع عمومي حداكثر ظرف يكسال از تاريخ قطع رابطه عضويت به ترتيب زير پرداخت خواهد شد ؛

چنانچه شركت زيان نكرده يا مبلغ زيان كمتر از رقم ذخيره قانوني غير قابل تقسيم باشد معادل ارزش اسمي سهام بازپرداخت مي شودودرصورتيكه در حسابهاي شركت مبالغي بعنوان زيان بدون داشتن ذخيره قانوني غير قابل تقسيم وجود داشته باشد و يا مبلغ زيان از مبلغ ذخيره قانوني غير قابل تقسيم زيادتر باشد در صورت اول بميزان مبلغي از زيان كه به تناسب كل سرمايه به سهم مربوطه تعلق مي گيرد و در صورت دوم به نسبت ما به التفاوت ارقام مذكور به كل سرمايه از ارزش اسمي سهام كسر و بقيه به عضو يا وارث قانوني او پرداخت خواهد شد .

تبصره 1

            در صورت فوت عضو،ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند،عضوتعاوني شناخته شده و در صورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي ازتعددخودرا به تعاوني بپردازند اما اگر كتباً اعلام كنند كه مايل به ادامه عضويت درتعاوني نيستندوياهيچكدام واجدشرايط نباشند، وفق مقررات اين اساسنامه مطالبات عضو متوفي اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد و چنانچه عضو متوفی بدهكاري به شركت داشته باشد مطالبات و بدهي وي تهاتر خواهد شد .

تبصره 2

            اگر تعداد ورثه بيشتر از ظرفيت تعاوني باشد ، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز با توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي شوند .

 

تبصره 3

            هيئت مديره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضائي را كه  تقاضاي بازپرداخت آن شده به اولين مجمع عمومي عادي سالانه شركت كه براي رسيدگي به ترازنامه سال مالي قبل تشكيل مي شود گزارش نمايد .

تبصره 4

            در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ قطع رابطه عضويت ترازنامه و حساب سود و زيان آن سال به تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره از روي ترازنامه و حساب سود و زيان  شركت كه به مسئوليت خود تنظيم مي نمايد  نسبت به بازپرداخت ارزش اسمي سهام مزبور اقدام خواهد كرد .

 

تبصره 5

            بهاي سهم و مطالبات كساني كه به شركت بدهكارند پس از وضع بدهي آنها قابل پرداخت خواهد بود .

ماده ( 11)

            هر گاه شركت به مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها بدهكار باشد چنانچه سرمايه شركت نسبت به زمان ايجاد بدهي كاهش يابد شركت بايد بلافاصله ميزان تقليل سرمايه  را به دستگاههاي مزبور اطلاع دهد  .

تبصره

مطالبات شركت از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است .

ماده (12 )

            شركت مخير است طلب خود را از عضو پس از اخطار كتبي و عدم وصول از هريك از مطالبات وي از شركت ( از محل مازاد برگشتي ،سهام ، سود سهام و ساير مطالبات عضو از شركت ) برداشت كند و هر گاه مبالغ مذكور تكافوي مطالبات شركت را نكند براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد شد .

 

فصل چهارم سرمايه

ماده (‌13 )

            سرمايه اوليه شركت مبلغ                       ريال است كه به

سهم 10000 ريالي  تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است .

تبصره

            مالكيت سهام وقتي محقق است كه در دفاتر شركت بنام صاحب سهم ثبت و رسيدیا تصديقي مبني بر تعداد و مبلغ سهام به امضاء‌  صاحبان امضاء مجاز شركت صادر و در دست صاحب سهم باشد .

ماده ( 14 )

            سهام شركت با نام و غير قابل تقسيم است و اعضاء شركت مي توانند با تصويب هيئت مديره سهام خود را به ساير اعضاء يا افراد واجد شرايط متقاضي عضويت  منتقل كنند در اينصورت نقل و انتقال در دفتر شركت ثبت ميشود .

ماده ( 15 )

            هيچ عضوي نمي تواندبيش ازيك هفتم مجموع سرمايه شركت راداشته باشد.

ماده ( 16 )

            سرمايه شركت متغير و نامحدود است و مي توان با فروش سهام به اعضاء شركت و يا قبول  اعضاء  جديد سرمايه را افزايش و يا با بازپرداخت بهاي سهم اعضاء سرمايه شركت را كاهش داد .

ماده ( 17 )

            ثبت تغييرات سرمايه شركت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصويب هيئت مديره  شركت و تائيد سازمان تعاون روستائي بلامانع است .

ماده ( 18 )

            كسي كه از عضويت شركت استعفا كرده و سهام به او بازپرداخت شده است در صورت تقاضاي مجدد عضويت،قبول عضويت اوعلاوه برشرايط مقرر در اين اساسنامه مشروط به خريدلااقل تعداد سهامي است كه قبلاً در شركت داشته مگر اينكه وسعت خدمات شركت وياميزان فعاليتهاي عضو تقليل یافته و يا هيأت مديره بنا به مقتضیات و شرايط و دلايل  موجه تعداد سهام كمتري را تعيين نمايد .

 

ماده (‌19 )‌

            سودسالانه شركت معادل حداكثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتي ازدرآمد ويژه پرداخت خواهدگرديدودرصورت عدم تكافويادرجريان نبودن اوراق قرضه مذكورسود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانكها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ويژه تكافوي پرداخت سود سهام به اعضاء را ننمايد بر اساس پيشنهاد هيأت مديره  و تصويب  مجمع عمومي سود سهام تعيين و پرداخت خواهد گرديد .

ماده ( 20 )

            در آئين نامه هاي شركت،انواع خدمات معاملات و عمليات اعتباري شركت با هريك  از اعضاء متناسب با ميزان  سهام  یا فعاليتهاي کشاورزان عضو معين مي شود .

ماده ( 21 )

            مسئوليت اعضاء محدود بميزان سهام خريداري و تعهدي آنهاست .

 

 


 

 

فصل پنجم اركان شركت

 

ماده ( 22 )

            اركان شركت عبارتست از مجمع عمومي ، هيأت مديره ، بازرس یا  بازرسان .

 

مجمع عمومي ؛

ماده ( 23 )

مجمع عمومي دو قسم است : عادي و فوق العاده .

الف ) وظايف مجمع عمومي عادی عبارتست از :

01 رسيدگي و اتخاذ تصميم در باره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع  گزارش هيئت مديره و بازرسان .

02 انتخاب هيئت مديره ، بازرسان و يا تغيير هريك از آنها .

03 اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت .

04 تعيين خط مشي و برنامه هاي شركت و تصويب بودجه سالانه و تعيين ضوابط لازم براي حقوق و دستمزد و میزان تضمين ابواب جمعي مديرعامل و كاركنان شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره  .

05 اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتي و تقسيم آن .

06 اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي هيئت مديره در مورد اعتبارات درخواستي و يا سرمايه گذاري شركت در اتحاديه هاي تعاوني روستائي و يا موسسات توليدي .

07 تصويب آئين نامه هاي داخلي شركت .

08 تصويب گزارشات تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل و تعيين مبلغي براي بازپرداخت  سهام اعضاء  سابق  كه در دوره  مالي بعد بايد پرداخت شود .

09 اتخاذ تصميم درباره عضويت شركت در اتحاديه  تعاوني و ميزان  سهام يا حق عضويت سالانه  پرداختي به اتحاديه .

010 اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج شده و يا كسي كه درخواست عضويت ويا انتقال سهام او  از طرف هيئت مديره پذيرفته نشده است يا ارجاع امر به هيأتي مركب از پنج نفر از اعضاء  مجمع عمومي تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي يا هيأت 5 نفره در اين مورد قطعي است .

011 رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه به مجمع پيشنهاد مي شود ومنطبق با اساسنامه شركت باشد .


 

 

ب ) وظايف  مجمع عمومي فوق العاده :

01 تغيير مواد اساسنامه .

02 انحلال شركت .

03 ادغام شركت با شركت و يا شركتهاي تعاوني روستائي ديگر و يا انتزاع آن  .

  ماده (24 )

            مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء شرکت و یا وکلای آنها رسميت پيدا مي كند و در صورت بدست نيامدن حد نصاب مذکور دعوت نوبت  دوم با ذكر نتيجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بايد حداكثر ظرف پانزده روز بعمل آيد و تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهي تعيين شود ، جلسه دوم با هر تعداد از اعضا شرکت که در جلسه حضور بهم می رسانند مشروط بر اینکه کمتر از هفت نفر نباشند رسميت خواهد داشت.در صورت عدم تشكيل جلسه دوم هرذيحق ميتواندبراي رسيدگي به موضوع يادرخواست انحلال شركت به سازمان تعاون روستائي شهرستان ذيربط مراجعه نمايد .

ماده ( 25)

            تصميمات مجمع عمومي عادي بارای اکثریت اعضا حاضردرجلسه مجمع اتخاذ می شود.

تبصره

انتخاب اعضا اصلی هیأت مدیره و علی البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آرای مجمع خواهد بود و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رای داده باشد.

 ماده( 26)

            مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاء شركت یا وکلای آنان رسميت پيدا مي كند و در صورت عدم حصول اين حد نصاب بايدظرف15 روز دعوت نوبت دوم با ذكر نتيجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل آیدو تاريخ تشكيل جلسه مجمع حداقل براي 15 روز بعد از آگهي تعيين مي شود، اين جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء شركت یا وکلای آنان رسميت پيدا مي كند ودرصورت عدم حصول  حد نصاب مزبور مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت مي شود ، جلسه سوم مجمع باحضور هرتعداد از اعضا و وکلای آنان که نباید کمتراز هفت نفر باشند رسميت خواهد  يافت .

ماده ( 27) 

            تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با رأي لااقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

ماده (28)

            ملاك تشخيص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود اصالتاً یا با وکالت آن را امضا می کنند.

 

ماده ( 29)

            در صورتيكه در جلسه مجمع عمومي مذاكرات به اخذتصميم منتهي نشود  جلسه بعنوان تنفس تعطيل ميگردد و جلسه بعدي كه منحصراً براي تعقيب مذاكرات  و اتخاذ تصميم درباره دستورجلسه قبلي تشكيل مي شود نبايد از جلسه اول بيش از 48 ساعت  بطول انجامد .

ماده ( 30 )

            دعوت جلسات مجامع عمومي با قيد دستور جلسه و محل و ساعت و تاريخ تشكيل بايد لااقل پانزده روز قبل بوسيله انتشار آگهي در جرايد محلي یا الصاق آگهي و يا به وسايل ممكنه  ديگري كه اعضا اطلاع حاصل نمايند بعمل آيد .

تبصره 1

            چنانچه دعوت مجمع عمومي بمنظور رسيدگي به حساب ترازنامه وسود و زيان  سالانه باشد در دعوتنامه بايستي تصريح شود كه اعضاء مي توانند از ده روز قبل از تشكيل مجمع در دفتر شركت حاضر  و اطلاعات لازم در خصوص گزارش هيأت مديره و گزارش بازرسان وترازنامه وحساب سود وزيان و هرگونه حسابهاي ديگر كسب نمايند .

تبصره 2

            دستور جلسه مجمع از طرف هيأت مديره تعيين مي گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومي به تقاضاي مقامات مجازديگر باشد دستور جلسه طبق تصميم و تقاضاي آنها خواهد  بود .

 

تبصره 3

            شركت ملزم است  تصميم خود را مبني بر  ضرورت دعوت مجمع عمومي فوق العاده به سازمان  تعاون روستائي شهرستان  اطلاع دهد .

ماده ( 31)

            مجمع عمومي عادي شركت لااقل  هر سال يك مرتبه تشكيل مي شود و تشكيل آن بايد حداكثر در ظرف 6 ماه از پايان سال مالي شركت صورت گيرد و در موارد مقتضي در هر موقع از سال مي توان  مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده  بيش از يك مرتبه دعوت و تشكيل داد .

ماده ( 32 )

            مجامع عمومي از طرف  اكثريت اعضاء هيأت مديره و يا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر بوسيله هيأت مديره دعوت به تشكيل مي شود .

01 بازرس يا بازرسان .

02 درخواست لااقل يك پنجم اعضاء شركت .

03 سازمان تعاون روستائي شهرستان  .

در صورت استنكاف  هيأت مديره  از دعوت تشكيل  مجامع عمومي ظرف  20 روز از تاريخ  درخواست مقامات و اشخاص مذكور ،  سازمان تعاون روستائي شهرستان  مي تواند مستقيماً مجمع عمومي را برای  موضوع یا موضوعاتي كه مورد نظر است  دعوت كند .

 

ماده ( 33 )

            جلسات مجامع عمومي را رئيس هيئت مديره ودرغياب او يكي از اعضاء  هيئت مديره افتتاح مي كنددر جلسه مجمع عمومي اقدام به انتخاب رئيس و نايب رئيس ، منشي و سه نفر ناظر از بين اعضاء  حاضر در جلسه  خواهد شد .

تبصره

            در مواردي كه مجمع عمومي از طرف مقامات مجاز(غير از هيأت مديره) دعوت وتشكيل مي شود و يا مواردي كه در جلسه مجمع عمومي هيچ يك  از اعضاء هيئت مديره حضور ندارند مسن ترين  عضو حاضر در جلسه  مجمع را افتتاح مي كند .

 

ماده ( 34)

            موضوعي را كه جزء دستور جلسه نيست نمي توان در جلسه مجمع عمومي مطرح نمود ، ليكن هريك از اعضاء مي تواند ظرف مدت 5 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي موضوع ديگري را غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده است براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد بكند.مقام دعوت كننده مجمع مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع عمومي مطرح كند تا در صورت تصويب دردستور جلسه بعد  از تنفس همان مجمع قرار گيرد و پيشنهاد طرح هر موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هر يك از اعضاء منوط است به موافقت رئيس مجمع و تصويب اكثريت اعضاء حاضر درجلسه و در هر مورد اتخاذ تصميم درباره موضوع يا موضوعاتي كه علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از 20 روز و دیرتر از 30 روز (با دعوت از اعضا)  تشکیل می گردد موکول خواهد شد. در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطيل گردد هيأت رئيسه مجمع عمومي در جلسه بعد همان خواهد بود كه در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است ، مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در مجمع عمومي حاضر نشده باشند كه در ينصورت بجاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد .

ماده ( 35 )

            کلیه اعضاء شرکت  می توانند در جلسات مجمع عمومی حضور یابند و هر عضو  صرف نظر از تعدا سهامی  که دارد  فقط حق یک رای خواهد داشت  در صورتیکه  حضور عضوی در مجامع عمومی به عللی میسر نباشد  می تواند حق رای خود را  به موجب وکالتنامه  به عضو دیگر واگذار نماید  در این  صورت  هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر  رای خود بیش از 3 رای با وکالت داشته باشد . وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی در بایگانی اسناد شرکت نگهداری شود .

تبصره

            ولی قهری و یا قیم صغیر  و یا  محجور عضو شرکت  در جلسه مجمع عمومی حاضر و اعمال  حق رای قانونی خواهد نمود.

ماده ( 36 )

            تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات گرفته مي شود براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود .

ب :‌ هيئت مديره

ماده ( 37 )

            هيأت مديره شركت متشكل از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود و براي اين منظور در جلسه مجمع عمومي عادي از بين نامزدهابا رأي مخفي براي مدت 3 سال مالي انتخاب مي شوند .

تبصره

            اخذ راي براي انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل در مجمع عمومي با راي مخفي در يك نوبت بعمل مي آيد .

ماده (‌38 )

            هريك از اعضاء كه بعنوان هيأت مديره انتخاب مي شود علاوه بر داشتن شرايط عضویت بايد  واجد شرايط زير باشند :

01 نداشتن عضويت در هيأت مديره یا مديريت عامل یا سمت بازرسي درشركت تعاوني ديگراز همان نوع .

02 عدم تابعيت كشور دیگر .

03 محجوريا ورشكسته به تقصير و كسي كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه های موثر سابقه  محكوميت  داشته باشد .

ماده ( 39 )

            مدت خدمت هيأت مديره از تاريخ انتخاب 3 سال مالي است و پس از انقضاي مدت تا انتخاب هيأت مديره جديد هيأت مديره سابق مسئوليت اداره امور شركت  را كماكان بر عهده خواهد داشت .

تبصره 1

            سال اول انتخاب تا پايان سال  يكسال محسوب مي شود .

تبصره 2

            در صورت استعفا، ترك عضويت،منع قانوني يا فوت هر يك از اعضاء هيأت مديره عضوعلي البدل منتخب كه داراي بالاترين راي مجمع عمومي باشد براي بقيه مدت توسط هيأت مديره  دعوت مي شود .

 

ماده ( 40 )

            در صورت استعفاي جمعي اعضاء هيأت مديره مجمع عمومي براي انتخاب هيأت مديره جديد به تقاضاي هر يك ازاعضاء مستعفي يا اعضاء علي البدل و يا هريك از بازرسان يا يك پنجم اعضاء شركت توسط سازمان تعاون روستائي شهرستان  دعوت به تشكيل مي شود .

تبصره 1

            در صورتيكه بدليل استعفاء ، فوت يا ممنوعیت قانوني هيأت مديره از اکثریت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج شود مجمع عمومي بر اساس ماده  26 قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاء هيأت مديره اقدام نمايد .

تبصره 2

            در فاصله مدت لازم براي انتخاب و يا تكميل هيأت مديره براي اداره امور جاري شركت ،  با نظر سازمان تعاون روستائي محل براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيأت مديره شركت نمي كنند از ميان اعضاء  شركت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد . مسئوليت اعضا هيأت مديره اي كه بدين نحو انتخاب مي شود عيناً همان مسئوليت هائي است كه  براي هيئت مديره  پيش بيني شده است .

ماده ( 41 )‌

            هيأت مديره از بين اعضاء خود يك رئيس ، نايب رئيس و يك منشي  انتخاب خواهد كرد .

تبصره

            در غياب رئيس هيأت مديره وظايف او بعهده نايب رئيس خواهد بود .

ماده ( 42)

            اعضاء هيأت مديره وظيفه خود را افتخاراً انجام مي دهند ، ولي هرگاه انجام وظيفه محوله مستلزم  هزينه باشد در حدود بودجه جاري بر عهده شركت خواهد بود . همچنين هر عضو هيأت مديره  كه علاوه  بر وظايف متعارف مأور خدمات ديگري در شركت بشود با تصويب مجمع عمومي مي توان حق الزحمه مناسبي براي اين منظور پرداخت كرد.

 

ماده ( 43 )

            هيأت مديره براي انجام امور شركت از بين اعضاء شركت و يا از خارج فرد واجد الشرايطي را كه ساكن در حوزه عمل شركت باشد بعنوان مدير عامل بطور موظف انتخاب خواهد كرد كه زير نظر هيأت مديره  انجام وظيفه نمايد . هيچ يك از اعضاء هيأت مديره يا بازرسان نمي توانند سمت مدير عامل شركت را  نيز داشته باشند  . نحوه انتخاب مدير عامل و وظايف  او بر طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به  پيشنهاد  هيأت مديره  به تصويب  مجمع عمومي خواهد رسيد .

تبصره 1

            مدير عامل در حدود وظايف و بر طبق برنامه اي كه در آن نوع  و ميزان  كلي معاملات به تصويب هيأت مديره رسيده باشد مجاز است هر نوع معامله اي را كه براي شركت صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخيص دهد طبق اصول بازرگاني با موافقت كتبي رئيس هيأت مديره انجام دهد مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار وتضمين از اعضاء یا دريافت اعتبار و وام از بانكها و موسسات  و انجام معاملات غير منقول كه بايستي موافقت هيأت مديره با رعايت بند 6 ماده 23 در هر مورد قبلاً تحصيل گردد .

تبصره 2

            معاملات  شركت با هريك از اعضاء هيأت مديره  يا بازرسان تابع مقررات  و ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي عادي شركت  رسيده باشد .

ماده ( 44 )

            جلسه هيأت مديره بنا بر قرارهيأت مديره با دعوت رئيس یا مدير عامل تشكيل  و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد. براي اتخاذ تصميم ،راي اكثريت  اعضاء  حاضر در جلسه ضروري است . هر عضو هيأت مديره داراي يك راي مي باشد تصميمات هيأت مديره در دفتري بنام دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت مي شود و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه  مي رسد ، چنانچه يكي از اعضاء  هيأت مديره  در يكي از موارد نظر مخالف  داشته باشد  نظر او بايد صريحاً در دفتر مزبور ثبت شود .

تبصره 1

           در صورتي كه آراء موافق و مخالف در هيأت مديره مساوي  باشد راي طرفي كه رئيس هيأت مديره در آن طرف است نافذ خواهد بود .

 

تبصره 2

            غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي هيأت مديره  كه حداقل در طول دو ماه  تشكيل شده باشد بعنوان استعفاء  از عضويت هيأت مديره  تلقي مي شود .

تبصره 3

            رأی وكالتی در هيأت مديره ممنوع است .

ماده ( 45 )

            مدير عامل مي تواند در جلسات هيأت مديره بدون حق راي شركت يابد  مگر در جلساتي كه مسائل مربوط به شخص او  مطرح است در اينصورت شركت در جلسه  منوط به  اجازه  هيأت مديره  خواهد بود .

ماده ( 46 )

وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است ؛

01 دعوت مجمع عمومي ( عادي ، فوق العاده )

02 اداره امور شركت وفق اساسنامه ، تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات

03 نصب و عزل و قبول استعفاء مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان  حقوق مدير عامل به مجمع .

04 قبول درخواست عضويت در شركت تعاوني .

05 اخذ تصميم نسبت به تقاضاي انتقال سهام اعضاء  به يكديگر .

06 دريافت استعفاي هر يك از اعضاء  هيأت مديره .

07 نظارت برمخارج جاري شركت ورسيدگي به حسابهاي شركت و ارائه به بازرسان .

08 تسليم بموقع گزارش مالي وترازنامه سالانه شركت به بازرسان ومجمع عمومي .

09 تهيه و تنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات و تقديم آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم .

010 انتخاب نماينده از بين اعضاء براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها  و اتحاديه هاي تعاوني كه در آنها مشاركت دارد .

011 تهيه وتنظيم دستورالعمل هاي داخلي شركت وتقديم آن به مجمع براي تصويب .

012 تعيين نماينده يا وكيل براي حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها .

013 تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز براي امضاء قراردادها و اسناد تعهد آور .

014استخدام و اخراج كاركنان شركت با توجه به پيشنهاد مدير عامل بر اساس آئين نامه و ضوابط مصوب  در مجمع و قانون كار .

015 اخذ تضمين كافي از مدير عامل و ساير كاركنان شركت كه داراي ابواب جمعي و مسئوليت مالي هستند .

تبصره

            هيأت مديره حق اخراج عضو هيئت مديره ،  بازرسان و همچنين عضوي را كه  به هر عنوان  از جانب مجمع عمومي وظيفه  يا مأموريتي  به  وي محول شده است ندارد  و اتخاذ تصميم در اين گونه  موارد با مجمع عمومي عادي شركت است .

ماده ( 47)

            هيئت مديره نماينده قانوني شركت است و مي تواند مستقیماً و یا با وكالت و حق توكيل و لو مكرر اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند.مسئوليت هيأت مديره درمقابل شركت مسئوليت وكيل درمقابل موكل است .

ماده ( 48 )

            كليه چكها ، اسناد ، قراردادها و اوراقي كه ايجاد تعهد  براي شركت نمايد  و يا تمام و يا قسمتي از  حق شركت را منتفي سازد به استثناي مواردي كه هيأت مديره  بمنظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده باشد ، پس از تصويب هيأت مديره با امضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل و مهر شركت معتبر خواهد بود . اوراق عادي شركت فقط با  امضاء مدير عامل صادر خواهد شد ، مگر مراسلات  هيأت مديره كه با امضاء رئيس هيأت مديره  صورت خواهد گرفت  .

تبصره 1

            مدير عامل مي تواند براي زمان غيبت خود در صورت تائید هیأت مدیره فرد واجد شرايطي را براي انجام وظايفي كه بعهده دارد تعيين كند در اين صورت مسئوليت اعمال شخصي كه موقتاً بجاي مدير عامل انتخاب شده بعهده مدير عامل خواهد بود .

ماده( 49 )

            آئين نامه هاي داخلي شركت بوسيله هيأت مديره تنظيم و به مجمع عمومي عادي پيشنهاد مي شود مادام كه به تصويب مجمع عمومي نرسيده بر طبق آئين نامه  تدويني هيأت مديره عمل خواهد شد.هيأت مديره ملزم است در اولين مجمع عمومي عادي كه تشكيل مي شود آئين نامه مربوط را به مجمع پيشنهاد نمايد .

 

ماده ( 50)

            هيأت مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي دهد  و هيچ يك از اعضاء هيأت مديره  حق ندارد از اختيارات  هيأت منفرداً استفاده كند مگر با داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيأت  مديره .

ماده ( 51 )

            اعضاء هيأت  مديره مشتركاً مسئول جبران هر گونه زياني هستند كه در نتيجه  اعمال آنان و يا عدم  رعايت  مقررات  مربوط به شركت وارد شود .

ماده ( 52)

            در صورتيكه  هر يك از اعضاء هيأت مديره منفرداً و بدون داشتن وكالت  يا نمايندگي از طرف  هيأت مديره  دست به اقدامي بزند كه موجب ضرر و زيان شركت شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست  .

ماده ( 53 )

            هيچ يك ازاعضاء هيأت مديره شركت و بازرسان  و مدير عامل شركت نمي تواند سمت بازرس يا مديريت عامل يا عضويت  هيأت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع عمليات مشابه ( موضوع عمليات مندرج در ماده 5 اين اساسنامه ) داشته باشد و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم به عملي كه رقابت با فعاليتهاي موضوع عمل شركت محسوب شود اقدام  كند . محجورين ، ورشكستگان به تقصير و كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه های موثر سابقه محكوميت دارند نمي توانند سمت عضويت در هیأت مديره  و يا بازرس و يا مديريت عامل شرکت را داشته باشند .

ماده ( 54 )

            نخستين هيأت مديره شركت موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي موسس شركت را به  ثبت  برساند .

ج ـ بازرسان

ماده ( 55 )

            مجمع عمومي دو نفر را بعنوان بازرس از بين اعضاء شركت كه در امور حسابداري و تعاون داراي اطلاعات لازم  باشد با راي مخفي  و اكثريت  نسبي براي مدت 1 سال مالي انتخاب مي كند ، تجديد انتخاب بازرسان  بلامانع است .

تبصره 1

            با خاتمه مدت مأموريت بازرسان تا زماني كه بازرسان  جديد انتخاب نشده اند بازرسان قبلي كماكان مسئوليت انجام وظيفه محوله را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 2

            كساني كه از شركت حقوق دريافت مي دارند همچنين اقرباي نسبي و سببي هيئت مديره  و مدير عامل شركت تا درجه سوم و همسران اشخاص مذكور و افراد مندرج در ماده 55 حق انتخاب شدن به سمت بازرس شركت را ندارند . در صورتي كه موانع فوق بعداً حادث گردد بازرس بايستي عمليات خود را متوقف و مراتب را حداكثر ظرف 15 روز به هيأت مديره  گزارش نمايد كه نسبت به انتخاب بازرس جديد اقدام لازم بعمل آيد .

 

تبصره 3

            در صورت فوت ، استعفا يا منع قانوني که مانع انجام وظيفه بازرسان شود مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده براي انتخاب بازرس يا بازرسان جديدبراي بقيه مدت دعوت خواهد شد.مادام كه بازرس يابازرسان جديدانتخاب نشده اند بازرس باقي مانده وظايف محوله را انجام خواهد داد .

ماده ( 56 )

وظايف هر يك از بازرسان بشرح زير است ؛

01 نظارت بر انطباق نحوه اداره امورشركت بامقررات اساسنامه وآئين نامه هاي مصوب وتصميمات مجامع عمومي براي اين منظورهريك ازبازرسان هرگاه مقتضي بداندميتواند بنحوي كه به عمليات جاري شركت لطمه واردنشود،کلیه حسابهاودفاترواسنادو مدارك مالي و دارائي نقدي و برگهاي بهادار و موجودي كالا و غيره را شخصاً و در صورت لزوم بااستفاده ازنظركارشناس رسيدگي كند دستمزد كارشناس بعهده شركت است  .

02 در صورت مشاهده خلاف و بي نظمي در امور شركت بايد مراتب را كتباً به هيأت مديره اعلام و رفع نقص و يا تغيير رويه را بخواهد .

03 رسيدگي به حسابهاي شركت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسيدگي به حسابها  و ترازنامه سالانه وبودجه پيشنهادي هیأت مديره واعلام نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع  عمومي سالانه .

تبصره

            در بودجه سالانه شركت مبلغ كافي براي رسيدگي به حسابها و ترازنامه بايد پيش بيني گردد تا در صورت نياز از محل آن بازرس يا بازرسان يا مجمع عمومي بتواند با استفاده  از كارشناس ذيربط به ترازنامه و حسابهاي شركت رسيدگي نموده و گزارش لازم را جهت ارائه به مجمع تهيه نمايد .

04 درخواست دعوت مجامع عمومي در موارد پيش بيني شده در اساسنامه .

05 نظارت براجراي پيشنهادها وتذكارهاي سازمان مركزي تعاون روستائي و حسابرساني كه از شركت حسابرسي كرده اند و تقديم گزارش لازم در اين خصوص به مجمع عمومي .

06 رسيدگي به شكايت اعضاء  و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط و طرح شكايت كسي كه تقاضاي عضويتش از طرف هيأت مديره پذيرفته نشده ، در نخستين مجمع عمومي عادي .

07 بازرس يا بازرسان  در صورتي كه مفيد تشخيص دهند مي توانند تشكيل جلسه هيأت مديره را از رئيس هيأت مديره  تقاضا نمايند .

ماده ( 57 )

        بازرسان حق دخالت مستقيم در امور شركت را ندارند و مي توانند بدون  حق راي درجلسات هيأت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري شركت اظهاردارند،اين نظرات بايد در صورتجلسه هيأت مديره با امضاء آنها درج شود .

 

ماده ( 58 )

            هر يك از بازرسان چنانچه ضمن انجام  وظايف  خودتشخيص دهند كه هيأت مديره درانجام وظايف خودمرتكب تخلفاتي شده است وعمليات آنها مخالف  اساسنامه  و تصميمات مجمع عمومي و مقررات  آئين نامه  هاي مصوب مي باشد بايد مجمع عمومي را براي رسيدگي به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصميم لازم  دعوت كند .

 

 

ماده ( 59 )

            خدمات بازرسان در شركت افتخاري و بلاعوض است و در صورتيكه انجام وظايف  محوله مستلزم  هزينه اي باشد پرداخت  آن بر عهده شركت خواهد بود .

 

فصل ششم مقررات مالي

 

ماده ( 60 )

            ابتداي سال مالي شركت اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال است ،  به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ  تشكيل تا آخر اسفند همان سال خواهد بود .

ماده ( 61 )

            هيأت مديره موظف است نسخه اي از صورتحسابها و حساب  سود و زيان  و ترازنامه سالانه شركت را  پس از آماده  شدن و لااقل چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه  براي رسيدگي به بازرسان  تسليم كند علاوه برآن ظرف  مدت يك هفته  نسخه اي از آنرا به سازمان تعاون روستائي محل ارسال دارد .

تبصره

            هر يك از اعضاء مي توانند 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه  به دفتر شركت  مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات شركت را مطالبه  و دريافت دارد .

ماده ( 62 )

            در ترازنامه اي که تنظيم مي شود تمام موجودي كالاهائي كه براي فروش تهيه شده به بهاي تمام شده يا بهاي روز هر كدام كمتر باشد ارزيابي و دارائيهاي ثابت به بهاي تمام شده  در ترازنامه  ذكر مي شود  و از نظر استهلاك سالانه بر طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

بستانكاريهائي كه با تصويب مجمع عمومي عادي شركت و تائيد سازمان تعاون روستائي شهرستان  غير قابل وصول تشخيص داده شود  و در صورت وجود ذخيره اختياري از حساب مذكور تسويه و در غير اينصورت بحساب هزينه شركت منظور مي شود و نبايد جزء دارائي در ترازنامه  منظور گردد .

ماده ( 63 )

            در آمد ويژه شركت عبارتست از جمع درآمدها پس از كسر هزينه ها و استهلاك  در يك دوره مالي .

ماده ( 64)

        درآمد ويژه شركت پس از تصويب در مجمع عمومي عادي به ترتيب  زير تقسيم خواهد شد ؛

1- 12 درصد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم با رعايت مقررات بند 1 ماده  15 قانون  شركتهاي تعاوني .

2-3 درصد به منظور توسعه آموزش تعاون در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي گذارده مي شود تا به موجب آئين نامه اي كه توسط سازمان مذكور تنظيم مي شود به مصرف برسد .

3-پرداخت سود سهام با رعايت ماده 19 اين اساسنامه .

4-حداكثر 5 درصد بعنوان اندوخته احتياطي كه مجمع عمومي براي تسويه  مطالبات مشكل الوصول  و حوادث غير مترقبه نظير سيل ، زلزله ، آتش سوزي و سرقت اختصاص مي دهد .

5-پرداخت مازاد برگشتي به اعضاء بشرح ذيل ؛

الف ) مازاد برگشتي به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غير عضو شركت احتساب و مازاد برگشتي متعلق به  اعضاء  به نسبت معاملات هريك به آنان پرداخت و سهام مازاد متعلق به معاملات با غير عضو به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منظور مي شود .

ب ) معاملات اعتباري اعضاء باشركت مشمول استفاده از مازاد برگشتي نخواهد بود و باقيمانده درآمد ويژه مربوط به اين قبيل معاملات بحساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم  منظور مي شود .

6-درصدي از درآمد ويژه جهت پاداش كاركنان و حسب تشخيص مجمع عمومي صرف ساير پيشنهادات خواهد شد .

تبصره 1

شركت بايد حساب هر رشته از فعاليتهاي توليدي و توزيعي خود را جداگانه نگاهداري ومازاد  برگشتي هر رشته را طبق آئين نامه اي كه به تصويب مجمع  عمومي عادي شركت مي رسد تقسيم كند.

تبصره 2

شركت مي تواند  سود سهام  و مازاد برگشتي و هر گونه حقوق مالي ديگري را كه  به اعضاء  تعلق مي گيرد در مقابل بدهي سر رسيد آنان تهاتر كند .

ماده ( 65 )

هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای هزینه های جاری شرکت اختصاص داده نشده باشدبه حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور میشود.           


 

 

تبصره 1

اهدا کمکهای امدادی به شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی در مقابل خسارات حاصل از حوادث غیر متقربه طبیعی امثال زلزله ، سیل ، طوفان و صاعقه با توجه به وضعیت مالی شرکت از ذخیره قانونی حاصل از معاملات یک سال قبل با تصویب مجمع عمومی مجاز است.          

ماده ( 66 )

            زيان شركت در حساب زيان نگهداري مي شود  تا از محل درآمد سالهاي بعد تصفيه شود .

تبصره

شركت مي تواند زيان ساليانه را با تصويب مجمع عمومي از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم تامین کند ولی نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم یا تصفیه زیان نگهداری شده در حساب زیان ، درآمد سالهای بعدی شرکت را تقسیم کند.

ماده ( 67 )

            شركت مي تواند ذخيره قانوني غير قابل تقسيم و ساير ذخاير را با رعايت بند 1 ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني براي كارهاي جاري یا توسعه امور شركت با تصويب مجمع عمومي عادي مورد استفاده قراردهد .

  ماده ( 68 )

 حسابرسي شركت تحت نظر سازمان مركزي تعاون روستائي ايران صورت مي گيرد و بعلاوه  مجمع عمومي مي تواند براي خود حسابرس يا حسابرساني را جهت رسيدگي به حسابها و ترازنامه پايان سال مالي شركت مامور كند .

ماده ( 69 )

شركت موظف است با تصويب هيأت مديره نزد بانك كشاورزي و يا عندالزوم درساير بانكهاي  كشور حساب جاري افتتاح كند .

 

ماده ( 70 )

            شركت مي تواند براي استفاده از وجوه زائد بر احتياج از محل سرمايه  و ذخاير خود به تصويب مجمع عمومي عادي به طرق زير عمل كند ؛

1-    توديع وجوه بصورت سپرده ثابت در بانك كشاورزي . 2-خريد اوراق قرضه دولتي .

 


 

 

 فصل هفتم ادغام ، انحلال ، تصفيه

ماده ( 71 )

            شركت مي تواند با رعايت قانون و ضوابط مقرر سازمان مركزي تعاون روستائي ايران با شركت  يا شركتهاي تعاوني ديگر ادغام شود مشروط بر اينكه  شركتهائي كه در هم ادغام مي شوند  داراي هدفها  و عمليات مشابه  باشند .

 

ماده ( 72 )

پيشنهاد ادغام بايد در مجمع فوق العاده هر دو شركت  همراه با  قبول  مطالبات  بستانكاران به تصويب  برسد ، نسخه اي از مصوبات مجمع عمومي هر دو شركت براي تمام اعضاء و بستانكاران  هر دو شركت همچنين سازمان تعاون روستائي محل فرستاده مي شود  و به ترتيب مذكور در ماده 25 قانون شركتهاي تعاوني براي اطلاع عموم آگهي ميگردد .

تبصره 1

            هر يك از بستانكاران مي توانند تا مدت دو ماه از تاريخ نشر آگهي ادغام ، نظر خود را به  شركت بدهكار و سازمان  تعاون روستائي اعلام دارد .

تبصره 2

            نسخه اي از تصميم ادغام بايد ظرف دو هفته از تاريخ  انعقاد مجمع عمومي فوق العاده هر يك از شركتها  همراه با آخرين  ترازنامه  و صورت بدهيها و مطالبات آن و گزارش حسابرسي كه بدين منظور بايد تهيه و نسخه اي از آگهي ادغام  كه منتشر شده است براي سازمان تعاون روستائي  محل ارسال  شود .

ماده ( 73 )

            هر يك از اعضاء شركت در صورتي كه با تصميم ادغام مخالف  باشند مي توانند  حداكثر تا يك ماه  نظر خود را كتباً به شركت مربوط همچنين نماينده  سازمان  تعاون روستائي اعلام دارند .

ماده ( 74 )

            نماينده سازمان تعاون روستائي محل با وصول تصميم ادغام از هر دو شركت همراه با  آخرين  ترازنامه  و صورت ريز مطالبات و بدهيها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شركت همچنين نظرات  بستانكاران  و با توجه به  تعداد اعضاء مخالف ادغام ، ظرف دو ماه نظر خود را  مبني بر موافقت يا مخالفت با ادغام به هر دو شركت اعلام خواهد داشت .

ماده ( 75 )

            در صورتي كه سازمان تعاون روستائي محل ادغام را تصويب نكند تصميم ادغام در هر دو شركت منتفي است و موافقت با ادغام در صورتي است كه ترتيب قابل قبول بستانكاران  براي تصفيه  بدهيها در هر دو شركت پيش بيني شود همچنين تعداد اعضاء مخالف با ادغام در حدي باشد كه مجموع اعضاء باقيمانده و سرمايه شركت بعد از ادغام  كافي براي انجام هدفها و برنامه هاي آن باشد .

 

ماده ( 76 )

در صورت موافقت با ادغام ، هيأت هاي مديره شركتهاي مربوط ظرف مدت يكماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده  مشترك  شركتها  براي ادغام  خواهند نمود .

ماده ( 77 )

مجمع عمومي فوق العاده مشترك نسبت به  تعيين سرمايه شركت بعد از ادغام و همچنين انتخاب هيأت مديره و بازرس یا بازرسان  بر طبق آئين نامه اجرائي قانون شركتهاي تعاوني اقدام لازم بعمل خواهد آورد .

 

ماده ( 78 )

اعضائي كه با تصميم ادغام و انتشارآگهي آن مخالف باشند و از عضويت  شركت  مستعفي گردند بايد  ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را كتباً اعلام دارند و شركت مربوط مكلف است بهاي سهام آنها را حداكثر ظرف مدت يكماه نقداً پرداخت نمايد .

ماده ( 79 )

هيأت مديره شركت جديد مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مشترك را همراه با فهرست  اعضاء  شركت جديد و تغييراتي كه حاصل شده به ترتيبي كه در فصل سوم قانون شركتهاي تعاوني مقرر است براي اطلاع سازمان تعاون روستائي محل و انعكاس در دفاتر ثبت ، ارسال خواهد داشت .

 

ماده ( 80 )

با انجام عمل ادغام ، دارائي وبدهي شركت جديد عبارت است از مجموع  دارائي و بدهي  شركتهاي  قبل از ادغام  پس از وضع  مطالبات  و سهامي كه بازپرداخت  شده است .

 

 


 

 

انحـــلال ؛

ماده ( 81 )

شركت تعاونی در موارد ذيل منحل مي شود ؛

1-تصميم مجمع عمومي فوق العاده .

2-توقف فعاليت شركت  بيش از يكسال بدون عذرموجه با نظر سازمان مركزي تعاون روستائي ايران .

3-عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از سه باراخطار كتبي  بوسيله سازمان  تعاون روستائي شهرستان  ذيربط .

4-كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني ، در صورتيكه ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسيده باشد .

5-كاهش سرمايه به ميزاني كه ادامه فعاليت مقدوروياصلاح نباشد،باتصويب مجمع عمومي فوق العاده. 

تبصره 1

اگر بواسطه زيانهاي وارده علاوه بر ذخيره قانوني شركت بيش از نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد هيأت مديره مكلف است مجمع عمومي فوق العاده را براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال يا ادامه كار شركت دعوت كند .

 

تبصره 2

در صورتي كه در نتيجه زيانهاي وارده و كاهش سرمايه ، شركت فعاليتي نداشته باشد و مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد اقدامي ننمايد سازمان مركزي تعاون روستائي به جانشيني مجمع عمومي فوق العاده در باره انحلال شركت و تعيين هيئت تصفيه  و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود ، اين حكم در مواردي نيز كه شركت طبق نظر مجمع عمومي فوق العاده منحل گرديده ولي هيأت تصفيه تعيين نشده يا اينكه  هيأت تصفيه به تشخيص سازمان مركزي تعاون روستائي نتواند به وظايف قانوني خود  عمل كند اجرا خواهد شد .

 

ماده ( 82 )

در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركت راي به انحلال بدهد در همان جلسه سه نفر يا چند نفر جهت تصفيه امور شركت و اعلام به ثبت محل از بين اعضاء يا از خارج انتخاب خواهدنمود.هر گاه انحلال شركت بر اساس تصميم سازمان مركزي تعاون روستائي باشد  سازمان مرکزی تعاون روستائی هيأت تصفيه را تعيين ميكند تا بر طبق مقررات مربوط نسبت به تصفيه امور شركت اقدام نمايد .


 

 

ماده ( 83 )

            در تصفيه شركت پرداخت تعهدات از محل دارائي شركت با رعايت حق تقدم  بشرح ذيل صورت مي گيرد ؛

1-    پرداخت بدهي هاي شركت .

2-  پرداخت سهام اعضاء حداكثر به ميزان ارزش اسمي هر سهم و سود سهام ، در صورتيكه مانده تصفيه از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم  شركت بيشتر باشد .

3-    انتقال مازاد تصفيه  به حساب  ذخيره قانوني غير قابل تقسيم .

تبصره

            پس از پرداخت موارد مندرج  در بندهاي يك و دو مذكور در مورد ذخيره قانوني غير قابل تقسيم  بر طبق  آئين نامه اي كه توسط سازمان مركزي تعاون روستائي تهيه مي شود رفتار خواهد شد .

ماده ( 84 )

            تصفيه امور شركت درمواردي كه در اين اساسنامه و يا قانون شركتهاي تعاوني پيش بيني نشده است بر اساس قانون شركتهاي سهامي انجام خواهد گرفت .

ماده ( 85 )

            صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رئيس و منشي و نظار مي رسد و يك نسخه رونوشت آن بوسيله رئيس جلسه به هيأت مديره ابلاغ ميگردد .

تبصره 1

            دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و غياب بعنوان اسناد شركت بايد همواره در محل دفتر كار شركت محفوظ بماند .

اساسنامه  شركت تعاوني  روستائي                          كه مشتمل بر 85 ماده و 45 تبصره  است در جلسه  مورخ                    مجمع عمومي  طرح  و با رعايت  نصاب  لازم مورد تصويب  قرار گرفت .

 

 

 

        رئيس مجمع                                 منشي مجمع                                       ناظر

نام و نام خانوادگي و امضاء       نام و نام خانوادگي و امضاء             نام و نام خانوادگي و امضاء

    

 

 

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 84
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 84

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1347953
Visitors بازديد هاي امروز: 462
Visitors بازديد هاي ديروز: 228
Copyright (c) 1401/11/18 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا