ورود |عضويت دوشنبه 04 مهر ماه 1401

اساسنامه اتحاديه تعاوني روستائي

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

عنـــــوان                                             صفحه

 

فصل اول-نام مركز و مدت...........................................   1

 

فصل دوم-عمليات......................................................   2

 

فصل سوم-شرايط عضويت........................................    6

 

فصل  چهارم-سرمايه.................................................   11

 

فصل پنجم-اركان اتحاديه............................................   14

 

فصل ششم-مقررات مالي.........................................   36

 

فصل هفتم-ادغام،انحلال،تصفيه.................................   42

 

 

 


فصل اول نام و مركز و مدت

 

ماده(1)

 نام اتحاديه اتحاديه تعاوني روستائي شهرستان                     است كه در اين اساسنامه باختصار اتحاديه ناميده ميشود.

ماده(2)

حوزه عمليات اتحاديه محدود قانوني شهرستان           است.

ماده(3)

            مركز اصلي اتحاديه در شهرستان                 است و با تصويب هيئت مديره مي تواند شعب يا نمايندگي هائي در داخل يا خارج حوزه عمليات خود داير نمايد.

تبصره

            تغيير مراكز اتحاديه با تصويب مجمع عمومي عادي و تاييد سازمان تعاون روستائي شهرستان امكان پذير خواهد بود.

ماده(4)

            مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ تاسيس نامحدود است.

 

 

فصل دوم عمليات

ماده(5)

موضوع و حدود عمليات اتحاديه

1-ساخت و توليد يا خريد و تهيه و آماده نمودن هر نوع  مواد،كالا،ماشين آلات مورد نياز حرفه اي شركتهاي عضو يا مورد نياز اعضاء شركتها از بازارهاي داخلي يا خارجي و توزيع و فروش آنها به شركتهاي عضو.

 

2-جمع آوري ،طبقه بندي،بسته بندي،نگاهداري ،تبديل، حمل و نقل و خريدوفروش محصولات  توليدي كشاورزان ،دامداران، دامپروران،پرورش دهندگان زنبور عسل ،كرم ابريشم ،ماهي،طيور،صاحبان صنايع دستي زنان روستائي حوزه عمل اتحاديه از طريق شركتهاي عضو و يا به طور مستقيم ازتوليد كنندگان مذكور بنابه موافقت هيئت مديره .

 

3-انجام خدمات عمومي براي شركتهاي عضو و اعضاء آن مانند حمل و نقل،

 

تهيه مسكن،تامين آب مشروب و آب مصارف زراعي ،ايجاد و نگهداري كانالهاي آب

 

رساني ،زهكشي،پيش بيني و سائل بهداشتي و بهداري و آموزشي،تاسيس مركز

 

توزيع نيروي برق و گاز رساني،ايجادشبكه تلفن،تلقيح مصنوعي دامها،مبارزه با امراض

 

و آفات نباتي و حيواني،تهيه خوراك دام و طيور با رعايت قوانين مربوطه و هماهنگي

 

لازم با وزارتخانه هاي ذيربط.

4-تهيه ماشين آلات كشاورزي،وسايل ولوازم صنايع دستي و روستائي براي استفاده مشترك شركتهاي عضو

6-تهيه بذور مختلف ،نهال،نشا،كودهاي حيواني و شيميائي،سموم دفع آفات نباتي و داروهاي دامي براي شركتهاي عضو.

7-ايجاد تعميرگاههاي ثابت و سيار و تهيه هر نوع تاسيسات لازم براي حفظ و نگهداري محصولات توليدي شركتهاي عضو و اعضاء آن.

8-ايجاد تعميرگاههاي ثابت وسيارباوسائل ولوازم وماشين آلات حرفه اي شركتهاي عضو ويا مورد نياز اعضاءآن.

9-ايجاد كارخانجات صنايع تبديلي وكارگاههاي صنايع دستي و روستائي،مجتمع هاي دامداري ،زنبور داري،پرورش كرم ابريشم و آبزيان.

10-احداث ساختمان دفتر كار،انبار،فروشگاه و هر نوع تاسيسات ديگر مورد نياز خود و شركتهاي عضو.

11-تبليغ و تاسيس نمايشگاهها واقدامات مشابه به منظور معرفي و بازار يابي محصولات توليد اعضاء شركتهاي تعاوني عضو.

12-احياء و همچنين بهره برداري از اراضي كشاورزي در حوزه عمليات شركتهاي تعاون روستائي عضو.

13-پرداخت وام يا اختصاص اعتبار به شركتهاي عضو و يا تضمين آنها.

14-تضمين عقود قانوني شركتهاي عضو و همچنين تهيه منابع مالي ،تكميلي براي شركتها از طريق تحصيل اعتبار و استقراض.

15-اتحاديه مي تواند از سهام شركتها و اتحاديه هاي تعاوني توليد كشاورزي و روستائي و مؤسسات توليدي با موافقت سازمان مركزي تعاون روستائي ايران سرمايه گذاري كند.

16-اتحاديه مي تواند به منظور پيشرفت فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي خود مراجعات و نمايندگي اشخاص حقيقي وحقوقي را قبول كندو يابه آنها نمايندگي بدهد.

17- باستثناي عمليات اعتباري و تضميني كه مخصوص اعضاء است اتحاديه ميتواند عمليات بازرگاني خود را براي ساكنين غير عضو حوزه عمل شركتهاي تعاون روستائي نيز انجام دهد و ترتيب معاملات با آنها در آئين نامه مربوطه و نحوه معاملات پيش بيني خواهد شد.

  

فصل سوم شرايط عضوشدن

 

ماده(6)

عضويت در اتحاديه با تصويب هيئت مديره براي كليه شركتهاي تعاوني روستائي كه واجد شرايط زير باشند آزاد است:

 

1-در حوزه عمليات اتحاديه واقع باشد.

 

2-عدم عضويت در اتحاديه تعاوني ديگر با موضوع فعاليت مشابه.

 

3-تسليم درخواست كتبي عضويت با امضاء هيئت مديره شركت كه خود به خود حاكي از قبول اساسنامه و مقررات اتحاديه است بانضمام اطلاعات كامل و از تعداد عضو،ميزان سرمايه و عملياتي كه شركت به عمل آورده و شعاع حوزه عمليات شركت.

           

4- پرداخت حداقل بهاي يك سهم به اتحاديه

 

تبصره(1)

            شركت تعاوني عضو موظف است سهام خود را متناسب با تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحاديه شهرستان كه از طرف هيات مديره اتحاديه شهرستان تعيين مي گردد افزايش دهد و در صورت تمايل ميتواند با موافقت هيئت مديره اتحاديه بيش ازحد معين شده سهام خريداري نمايد.

 

تبصره(2)

            عضو اتحاديه ميتواند بهاي سهام خريداري را به جزء نخستين سهم كه نقدي است با اقساط ماهانه متساوي كه در هر حال از ده قسط تجاوز نكند بپردازد در اين صورت پرداخت سود سهام از تاريخ عضويت به سهامي تعلق مي گيرد كه كل بهاي آن از طرف عضو پرداخت شده باشد.

 

ماده(7)

شركتهاي عضو اتحاديه متعهدند بدون اجازه اتحاديه در حوزه فعاليت  شركتهاي ديگر عضو اتحاديه فعاليتهاي مشابهي ننمايند مگربا موافقت شركت تعاوني مربوطه و اتحاديه ودر صورت اختلاف،نظر اتحاديه قاطع خواهد بود.

 

ماده(8)

 

قبول يا رد تقاضاي عضويت در صلاحيت هيئت مديره اتحاديه است ولي رد عضويت به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تاسيسات و وسائل و امكانات شركت تعاوني متقاضي تحقق پيدا نميكند مگر با حضور كليه اعضاء اصلي هيئت مديره اتحاديه و موافقت كتبي اكثريت آنها.

 

ماده(9)

 

خروج از عضويت اتحاديه در هر موقع اختياري است.

 

ماده(10)

هيئت مديره اتحاديه ميتواند درموارد زير پس از رسيدگي،عضو را اخراج و به نحو

 

مقتضي به عضو اعلام نمايد.

1-با انجام امور و اقداماتي كه به اعتبار اتحاديه لطمه وارد آورد.

 

2-تشبث به وسايل متقلبانه در معاملات با اتحاديه

 

3-اقدام به عملياتي بر  خلاف اساسنامه اتحاديه

 

4-نداشن فعاليت به تشخيص هيئت مديره اتحاديه

 

5-عدم انجام معامله با اتحاديه لااقل براي مدت يكسال

 

6-عدم انجام مصوبات و تصميمات اتحاديه در حدود اساسنامه

 

7-عدم اجراي تعهدات شركت عضو

 

ماده(11)

عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را كتبا بوسيله بازرس يا بازرسان  و يا در غياب آنها از طريق سازمان تعاون روستائي شهرستان اعلام دارد تادر مجمع عمومي عادي مطرح گردد در اين صورت مي تواند براي دادن توضيحات لازم بدون داشتن حق راي در مجمع شركت نمايد و راي مجمع عمومي در اين مورد قطعي است.

 

ماده(12)

هر گاه رابطه عضوي به علت استعفا و يا اخراج با اتحاديه قطع شود بهاي سهم يا سهام او پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان(مربوط به سالي كه عضو در آن سال رابطه عضويت را از دست داده است)در مجمع عمومي حداكثر ظرف يكسال از تاريخ قطع رابطه عضويت به ترتيب زير پرداخت خواهد شد.

 

چنانچه اتحاديه زيان نكرده يا مبلغ زيان كمتر از رقم ذخيره قانوني غير قابل تقسيم باشد معادل ارزش اسمي سهام باز پرداخت مي شودو در صورتيكه در حسابهاي اتحاديه مبالغي به عنوان زيان بدون داشتن ذخيره قانوني غير قابل تقسيم وجود داشته باشدو يا ارقام زيان از مبلغ ذخيره غير قابل تقسيم زيادتر باشد در صورت اول به ميزان مبلغي از زيان به تناسب كل سرمايه به سهام مربوطه تعلق ميگيرد در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذكور به كل سرمايه از ارزش اسمي سهام كسر و بقيه به عضو پرداخت خواهد شد.

تبصره(1)

            هيئت مديره اتحاديه موظف است فهرست سهامي را كه تقاضاي باز پرداخت آن شده به مجمع عمومي عادي سالانه اتحاديه كه براي رسيدگي به ترازنامه سال  مالي قبل تشكيل ميشود گزارش نمايد.

تبصره(2)

            در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ قطع رابطه عضويت ترازنامه و حساب سود و زيان اتحاديه كه به مسؤليت اتحاديه تنظيم ميشود تهيه و تنظيم نگرديده باشد نسبت به باز پرداخت بهاي سهام عضو اخراج شده بر اساس ارزش اسمي سهام اقدام خواهد شد.

تبصره(3)

            بهاي سهام اعضائي كه به اتحاديه بدهكارند پس از وضع بدهي آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده(13)

مطالبات اتحاديه از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است.

ماده(14)

            اتحاديه مخير است طلب خود را از عضو پس از اخطار كتبي و عدم وصول از هر يك از مطالبات آن عضو از اتحاديه،از محل مازاد برگشتي،سود سهام،ساير مطالبات و سهام عضو اتحاديه برداشت كند و هر گاه مبالغ مزبور تكافوي مطالبات اتحاديه را نكند اتحاديه براي وصول مازاد طلب خود  به بدهكار مراجعه خواهد كرد.

 

فصل چهارم-سرمايه

 

ماده(15)

            سرمايه اوليه اتحاديه مبلغ                           ريال است كه به  سهم 200 هزار ريالي تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است.

تبصره

            مالكيت سهام وقتي محقق است كه در دفاتر اتحاديه به نام صاحب سهم  امضاء صاحبان امضاء  مجاز اتحاديه صادر و در دست صاحب سهم باشد.

ماده (16)

 

سهام اتحاديه با نام و غير قابل تقسيم و انتقال آن به اعضاء اتحاديه با موافقت هيئت مديره مجاز است و در اين صورت نقل و انتقال در دفتر اتحاديه ثبت ميگردد.

ماده (17)

 

انتقال سهام اتحاديه به غير عضو ممنوع  است

 

ماده(18)

سرمايه اتحاديه متغير و نامحدود است و ميتوان با فروش سهام به اعضاء يا قبول اعضاء جديد سرمايه را افزايش دادو يا از طريق بازپرداخت بهاي سهام به اعضاء سرمايه را كاهش داد.

ماده (19)

            ثبت تغييرات سرمايه اتحاديه در هر موقع از سال با تصويب هيئت مديره اتحاديه و تأييد سازمان تعاون روستائي محل در اداره ثبت بلامانع است.

ماده(20)

عضوي كه استعفا داده و بهاي سهام او باز پرداخت شده است در صورت تقاضاي مجدد عضويت، قبول عضويت او علاوه بر شرايط مقرر در اين اساسنامه مشروط به خريد لااقل تعداد سهام قبلي است، مگر اينكه وضعيت خدمات اتحاديه و يا ميزان فعاليت عضو تقليل يافته و يا هيئت مديره اتحاديه بنا به مقتضيات و شرايط و دلائل موجه تعداد سهام كمتري را تائيد نمايد.

ماده(21)

            سود سالانه اتحاديه معادل حداكثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتي از درآمد ويژه پرداخت خواهد گرديد و در صورت عدم تكافو يا در جريان نبودن اوراق قرضه مذكور،سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانكها پرداخت خواهد شدو چنانچه درآمد ويژه تكافوي پرداخت سود سهام به اعضاء را ننمايد بر اساس پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي سود سهام تعيين و پرداخت خواهد گرديد.

ماده(22)

در آئين نامه هاي اتحاديه ميتوان انواع خدمات و معاملات اتحاديه را با هر يك از اعضاء متناسب با سهام خريداري همان عضو معين نمود.

ماده(23)

مسؤليت اعضاء محدود به ميزان سهام خريداري و تعهد آنها مي باشد.   

 

 

فصل پنجم اركان اتحاديه

 

ماده(24)

اركان اتحاديه عبارتست از مجمع عمومي ،هيئت مديره وبازرس و يا بازرسان.

 

ماده (25)

مجمع عمومي:

 

علاوه برمجمع عمومي مؤسس دو قسم است،عادي وفوق العاده .

 

الف)وظايف مجمع عمومي عادي عبارتست از:

1-رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان اتحاديه پس از استماع گزارش هيئت مديره وبازرس و بازرسان.

        2-انتخاب هيئت مديره وبازرس و بازرسان ويا تغيير هر يك از آنها.

3-اخذ تصميم درباره گزارشات و پيشنهادهاي حسابرسان و نتايج حسابرسي از اتحاديه.

        4-تعيين خط مشي و برنامه هاي اتحاديه و تصويب بودجه و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم براي حقوق و دستمزد و ميزان تضمين ابو ابجمعي  مدير عامل و كاركنان اتحاديه بنا به پيشنهاد هيئت مديره.

        5-اخذ تصميم نسبت به ذخايرو پرداخت سود سهام و مازاد برگشتي و تقسيم آن.

 

            6-اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي هيئت مديره در مورد اعتبارات در  خواستي و يا سرمايه گذاري اتحاديه در اتحاديه هاي عضو و يا شركتهاي تعاوني و مؤسسات توليدي.

            7-تصويب آئين نامه هاي داخلي اتحاديه.

            8-اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج شده و يا شركتي كه درخواست عضويت و يا انتقال سهام آن از طرف هيئت مديره پذيرفته نشده است،يا ارجاع امر به هيئتي مركب از 3 يا 5 نفر نمايندگان حاضر در مجمع عمومي ،تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي يا هيئت پنج نفره در اين مورد قطعي است.

            9-تصويب گزارش تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل و همچنين تعيين مبلغي كه بابت باز پرداخت سهام اعضاء سابق در دوره مالي بعد كه بايد پرداخت شود.

            10-اتخاذ تصميم درباره عضويت در اتحاديه هاي تعاوني روستائي استان و تعاوني توليد و تعيين ميزان سهام يا حق عضويت سالانه.

             11-رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه به مجمع پيشنهاد ميشود و منطبق با اساسنامه اتحاديه باشد.

 

ب)وظايف مجمع عمومي فوق العاده

            1-تغيير مواد اساسنامه

            2-ادغام اتحاديه با اتحاديه ديگر

            3-انحلال اتحاديه

 

ماده(27)

            دعوت مجامع عمومي با قيد دستور جلسه و محل وساعت و تاريخ تشكيل بايد حداقل 15 روز قبل به وسيله اتنشار آگهي در جرايد محلي يا الصاق آگهي در مراكز حوزه عمل اتحاديه يا ارسال دعوتنامه كتبي براي اعضاء ويا با وسايل ممكنه ديگري كه اعضاء اطلاع حاصل نمايند به عمل آيد.

 

 

تبصره(1)

            چنانچه  دعوت مجمع عمومي به منظور رسيدگي به حساب ترازنامه وسود وزيان سالانه باشد در دعوتنامه بايستي تصريح شود كه اعضاء ميتوانند ده روز قبل از تشكيل مجمع در دفتر اتحاديه حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش بازرس يا بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زيان و هر گونه حسابهاي ديگر كسب نمايند.

 

تبصره(2)

            دستور جلسه مجمع  از طرف هيئت مديره تعيين مي گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومي به تقاضاي مقامات مجاز ديگر باشد دستور جلسه طبق تصميم و تقاضاي آنها خواهد بود.

 

ماده(28)

            مجامع عمومي از طرف اكثريت اعضاء هيت مديره و يا بر اساس در خواست مقامات  و اشخاص زير  بوسيله هيئت مديره دعوت به تشكيل مي شود.

            1-بازرس يا بازرسان

            2-لااقل يك پنجم اعضاء اتحاديه

            3-سازمان تعاون روستائي شهرستان

در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت تشكيل مجامع عمومي ظرف 20 روز از درخواست مقامات و اشخاص مذكور سازمان تعاون روستائي شهرستان ميتواند مستقيما مجمع عمومي را براي موضوع يا موضوعاتي كه مورد نظر است دعوت نمايد.

 

ماده(29)

            جلسات مجمع عمومي را رئيس هيئت مديره و در غياب او يكي از اعضاء هيئت مديره افتتاح مي كند، در جلسه مجمع عمومي ابتدا با توجه به تعداد نمايندگان حاضر در جلسه رئيس و نائب رئيس و يك  منشي و در صورت امكان سه نفر ناظر از بين نمايندگان حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

 

تبصره

در مواردي كه مجمع عمومي ازطرف مقامات مجاز غير از هيئت مديره دعوت و تشكيل مي شود و مواردي كه در جلسه مجمع عمومي هچ يك از اعضاء هيئت مديره حضور ندارند مسن ترين نماينده حاضر در جلسه ،مجمع عمومي را افتتاح مي كند.

 

ماده(30)

            نماينده يا نمايندگان كليه اعضاءاتحاديه ميتواند درمجامع عمومي حضور يابنددرجلسات مجامع اعم از عادي يا فوق العاده ،نماينده يا هيئت نمايندگي هر شركت عضو فقط داراي حق يك راي خواهد بود.

تبصره

            هيئت مديره و مديرعامل و بازرس يا بازرسان اتحاديه بدون حق رأي در جلسات مجامع عمومي مي توانند شركت نمايند.

ماده(31)

            هر يك از اعضاء اتحاديه ميتوانند استفاده ازحق خود را  براي حضور و دادن راي در مجمع عمومي به عضو ديگر با وكالت رسمي به شرط حق توكيل واگذار نمايد  عضو وكيل موضوع وكالت موكل يا موكلان به نماينده خود تفويض نمايد لكن هيچ عضوي نميتواند علاوه بر راي خود بيش از سه راي با وكالت داشته باشد.

 ماده(32)

            موضوعي را كه جزء دستور جلسه نيست نميتوان  در جلسه مجمع عمومي مطرح نمود،لكن هر يك از اعضاء ميتوانند ظرف 5 رز قبل از تشكيل مجمع عمومي مورد يا موارد ديگري را غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده است براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد كند ،مقام دعوت كننده مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع مطرح كند تا در صورت تصويب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گيردو پيشنهاد طرح هر موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هر يك از اعضاء،منوط است به موافقت رئيس مجمع و تصويب اكثريت اعضاء حاضر در جلسه ودر هر دو مورد اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه علاوه بر دستور آگهي شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع كه نبايد زودتر از 20 روز و ديرتر از 30 روز (با دعوت از اعضاء)تشكيل گردد موكول خواهد شد.در صورتيكه جلسه مجمع عمومي به عنوان تنفس تعطيل گرددهيئت رئيسه مجمع عمومي در جلسه بعد همان خواهد بود كه در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در مجمع عمومي حاضر نشده باشند كه در اين صورت به جاي اشخاص غايب  افراد ديگري انتخاب خواهند شد.

ماده(33)

            صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رئيس،منشي و ناظر و يك نسخه رونوشت آن بوسيله رئيس جلسه به هيئت مديره ابلاغ ميگردد.

تبصره(1)

            در مواردي كه به علت تعداد كم نمايندگان حاضر در جلسه مجمع عمومي ناظري انتخاب نشود صورتجلسه مجمع به امضاء كليه نمايندگان حاضر در جلسه ميرسد.

تبصره(2)

            دفاتر صورتجلسات بعنوان اسناد اتحاديه بايد همواره در اتحاديه محفوظ بماند.

ماده(34)

            تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات گرفته مي شود براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود

 

ماده(35)

            مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نمايندگان اعضاء رسميت پيدا ميكند و در صورت بدست نيامدن حد نصاب مذكور دعوت نوبت دوم با ذكر نتيجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بايد حداكثر ظرف 15 روز به عمل آيدو تاريخ تشكيل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهي تعيين شود.جلسه دوم با هر تعداد از نماينده يا نمايندگان شركتهاي عضو كه حداقل از سه نماينده كمتر نباشد رسميت خواهد داشت.در صورت عدم تشكيل جلسه دوم هر ذيحق مي تواند براي رسيدگي به موضوع يا در خواست انحلال اتحاديه به سازمان تعاون روستائي شهرستان ذيربط مراجعه نمايد.

ماده(36)

            تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه اتخاذ ميشود مگر در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرسان كه تصميمات مجمع با اكثريت نسبي اعضاء اتحاديه خواهد بود.در صورت تساوي آراء راي طرفي قاطع خواهد بود كه رئيس مجمع به آن طرف راي داده باشد.

ماده(37)

            مجمع عمومي فوق العاده با حضور نماينده يا نمايندگاني كه حداقل نماينده سه چهارم اعضاء اتحاديه باشند رسميت پيدا مي كند و د رصورت عدم حصول اين حد نساب حداكثر ظرف 15 روز دعوت نوبت دوم با ذكر نتيجه جلسه قبل و همان دستور جلسه به عمل خواهدآمد و تاريخ تشكيل جلسه مجمع حداقل 15 روز بعد از آگهي تعيين مي شود،اين جلسه با حضور نماينده يا نمايندگاني كه حداقل نماينده نصف به علاوه يك اعضاءاتحاديه باشند رسميت پيدا ميكند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت ميشود.جلسه سوم با حضور هر تعداد نماينده يا نمايندگان اعضاء كه نبايد از سه نماينده كمتر باشد رسميت خواهد يافت.     

ماده(38)

            تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با راي سه چهارم نمايندگان حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي گردد.

ماده(39)

            ملاك تشخيص تعداد نمايندگان اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومي ورقه حضور و غياب است كه حاضران بدو ورود آن را امضاء ميكنند.

ماده(40)

در صورتيكه جلسه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل مي گرددو جلسه بعدي كه منحصراً براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبلي تشكيل مي شود نبايد از جلسه اول بيش از 48 ساعت بطول انجامد.

ماده(41)

            مجمع عمومي عادي اتحاديه لااقل هر سال يك مرتبه تشكيل مي شود و تشكيل آن بايد حداكثر در ظرف 6 ماه از پايان سال مالي اتحاديه صورت گيردو در موارد مقتضي در هر موقع از سال ميتوان مجمع عمومي را بيش از يك مرتبه بطور فوق العاده دعوت و تشكيل  داد.

 

هيئت مديره

 

ماده(42)

            اداره امور اتحاديه طبق اساسنامه بر عهده هيئت مديره اي مركب از 3 يا 5 نفرخواهد بود كه در مجمع عمومي عادي براي مدت 3 سال از بين اعضاء اتحاديه با راي مخفي انتخاب مي شوند،مجمع عمومي همزمان با انتخاب اعضاء اصلي هيئت مديره يك الي دو عضو علي البدل نيز با همان شرايط انتخاب خواهد نمود تجديد انتخاب هر يك از اعضاء اصلي و علي البدل بلامانع است و پس از انقضاي مدت تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد، هيئت مديره سابق مسؤليت اداره امور اتحاديه را كماكان بعهده خواهد داشت.

تبصره(1)

            شركت عضو هيئت مديره ،موظف است يك نفر نماينده حقيقي از بين اعضاء خود جهت شركت در جلسات هيئت مديره اتحاديه معرفي كند.

تبصره(2)

            در صورت استعفا ترك عضويت يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره بشود عضو علي البدل منتخب كه داراي بالاترين راي مجمع عمومي باشد براي بقيه مدت توسط هيئت مديره دعوت مي شود.

تبصره(3)

            سال اول انتخاب تا پايان سال يكسال محسوب ميشود.

ماده(43)

          در صورت استعفاي جمع هيئت مديره مجمع عمومي به تقاضاي هر يك از اعضاء مستعفي، يا اعضاء علي البدل و يا بازرس و يا بازرسان يا يك پنجم اعضاء اتحاديه ،توسط سازمان تعاون روستائي شهرستان براي انتخاب هيئت مديره جديد دعوت مي شود.

ماده(44)

            در فاصله لازم براي انتخاب و يا تكميل اعضاء هيئت مديره جهت اداره امور جاري اتحاديه با نظر سازمان تعاون روستائي محل براي جانشيني آن تعداد از اعضاء هيئت مديره كه به يكي از علل فوق در هيئت مديره شركت نميكنند از ميان اعضاء اتحاديه تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهند شد.مسؤليت اعضاء هيئت مديره كه بدين نحو انتخاب ميشوند عينا همان مسؤليتهائي است كه براي هيئت مديره پيش بيني شده است.

ماده(45)

            هيئت مديره از بين اعضاءخود يك رئيس،يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهد كرد.

تبصره

            در غياب رئيس هيئت مديره وظائف او به عهده نائب رئيس خواهد بود.

ماده(46)

            اعضاء هيئت مديره وظائف خود را افتخاراً انجام ميدهند ولي هر گاه انجام وظيفه محوله مستلزم هزينه ها باشد در حدود بودجه جاري بر عهده اتحاديه خواهد بودو همچنين هر عضو هيئت مديره كه علاوه بر وظايف  خاص خود مامور خدمات ديگري در اتحاديه گردد ميتوان با تصويب مجمع حق الزحمه مناسبي براي اين منظور  پرداخت نمود.

 

ماده(47) 

            هيئت مديره براي انجام امور اتحاديه فرد واجد شرايطي را از بين اعضاء شركتها عضو يا از خارج به عنوان مدير عامل به طور موقت انتخاب خواهد نمودكه زير نظر هئت مديره انجام وظيفه نمايد،هيچيك از اعضاء هيئت مديره و يا بازرس و يا بازرسان نمي توانند سمت مدير عامل اتحاديه را نيز داشته باشند.

نحوه انتخاب و وظايف مدير عامل بر طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.

تبصره

            مديرعامل در حدود وظايف و بر طبق برنامه اي كه در آن نوع و ميزان كلي معاملات به تصويب هيئت مديره رسيده باشد مجاز است هر نوع معامله اي را كه راي اتحاديه صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخيص دهد طبق اصول بازرگاني با موافقت كتبي رئيس هيئت مديره انجام دهد،مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمين از اعضاء يا دريافت اعتبار وام از بانكها و مؤسسات وانجام معاملات غير منقول كه بايستي موافقت هيئت مديره با رعايت بند6ماده26 در هر مورد قبلا ًتحصيل گردد.

ماده(48)

            جلسات هيئت مديره بنا به قرار هيئت مزبور به دعوت رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء هيئت مديره رسميت مي يابد ،براي اتخاذ تصميم،راي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود،و هر عضو هيئت مديره داراي يك راي ميباشد.

تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت ميگردد و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه ميرسد،عضو هيئت مديره كه در هر مورد نظر مخالف دارد نظريه او بايد صريحا در دفتر مزبور ثبت گردد.

تبصره(1)

            در صورتي كه آراء موافق و مخالف در هيئت مديره مساوي باشد راي طرفي كه رئيس جلسه هيئت مديره در آن طرف باشدملاك عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره(2)

            غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي هيئت مديره كه حداقل در طول دو ماه تشكيل شده باشد به عنوان استعفا از عضوت هيئت مديره تلقي ميشود.

تبصره(3)

            راي وكالتي در جلسات هيئت مديره ممنوع است.

ماده(49)

            مدير عامل ميتواند در جلسات هيئت مديره بدون حق راي شركت نمايد مگر در جلساتي كه مسائل مربوط به شخص او مطرح است،در اين صورت شركت در جلسات منوط به اجازه هيئت مديره خواهد بود.

 

ماده(50)

            استخدام و اخراج كاركنان اتحاديه بر اساس مقرراتي كه از طرف مجمع عمومي تصويب ميشودو اخذ تضمين از مدير عامل و ساير كاركنان اتحاديه بر اساس مصوبات مجمع عمومي و همچنين درخواست عضويت واخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و نظارت بر مخارج جاري و رسيدگي به حسابهاي اتحاديه و تسليم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه بازرس يا بازرسان و مجمع عمومي و تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي اتحاديه هائي كه اتحاديه در آن عضويت دارد از اختيارات هيئت مديره است و بطور كلي هيئت مديره براي اداره امور اتحاديه در حدود اساسنامه داراي تمام اختيارات قانوني بوده و نسبت به كليه مسائلي كه مربوط به اتحاديه است حق اتخاذ تصميم دارد تا آنچه از اختيارات مجامع عمومي است بر طبق تصميمات مجامع مذكور و نسبت به بقيه موارد راسا اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره

            هيئت مديره حق اخراج عضو هيئت مديره و بازرس و بازرسان و همچنين عضوي را كه به هر عنوان از جانب مجمع عمومي وظيفه يا ماموريتي به وي محول شده است ندارد و اتخاذ تصميم در اين گونه موارد با مجمع عمومي عادي اتحاديه است.

ماده(51)  

            هيئت مديره نماينده قانوني اتحاديه است و ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل ولو مكرر اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند.مسؤليت هيئت مديره در مقابل اتحاديه مسؤليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده(52)

            كليه اسناد و قرادادها و چكها و اوراقي كه ايجاد تعهد براي اتحاديه نمايد ويا تمام قسمتي از حق اتحاديه را منتفي سازد باستثناي مواردي كه هيئت مديره به منظور اداره امور جاري اتحاديه ترتيب خاصي داده باشد پس از تصويب هيئت مديره با امضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل و مهر اتحاديه معتبر خواهد بود،در غياب رئيس هيئت مديره نائب رئيس حق امضاء دارد ولي اوراق عادي اتحاديه با امضاء مديرعامل صادر خواهد شدمگر مراسلات هيئت مديره كه با امضاء رئيس هيئت مديره صورت خواهد گرفت.

تبصره

            مدير عامل ميتواند در صورت تصويب هيئت مديره شخص واجد شرايطي را براي انجام دادن بخشي از وظايفي كه به عهده دارد به عنوان معاون مدير عامل تعيين و منصوب كند در اين صورت مسؤليت اعمال معاون مدير عامل به عهده مدير عامل خواهد بود.

 

ماده(53)  

            آئين نامه هاي داخلي اتحاديه به وسيله هيئت مديره تنظيم و به مجمع عمومي عادي پيشنهاد ميشود و مادام كه به تصويب مجمع عمومي نرسد بر طبق آئين نامه تدويني هيئت مديره عمل خواهد شد،و هيئت مديره ملزم است در اولين مجمع عمومي عادي كه تشكيل ميشود آئين نامه مربوط را به مجمع پيشنهاد نمايد.

  

ماده(54)

            هيئت مديره وظائف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضاء هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيئت مديره منفرداً استفاده كند ،مگر با داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيئت مديره. اعضاء هيئت مديره مشتركاً مسئول جبران هر گونه زياني هستندكه در نتيجه اعمال آن و يا عدم رعايت مقررات مربوط به اتحاديه وارد شود.

تبصره

            در صورتي كه هر يك از اعضاء  هيئت مديره منفرداً و بدون داشتن وكالت يا نمايندگي از هيئت مديره دست به اقدامي بزند كه موجب ضررو زيان اتحاديه بشود شخصا مسؤل خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست.

ماده(55)  

            هيچيك از اعضاء هيئت مديره و بازرس يا بازرسان و مدير عامل اتحاديه نمي تواند سمت بازرس يا بازرسان و مديريت عامل يا عضويت هيئت مديره اتحاديه تعاوني ديگري را باموضوع عمليات مشابه داشته باشد و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم به عملي كه رقابت با فعاليتهاي موضوع عمل اتحاديه محسوب شود اقدام نمايد.محجورين يا ورشكستگان به تقصير و كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي مؤثر سابقه محكوميت داشته باشند نميتوانند سمت نماينده هيئت مديره و بازرس يا بازرسان يا مديريت عامل اتحاديه را داشته باشند.

ماده(56)

            نخستين هيئت مديره اتحاديه موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي مؤسس براي ثبت اتحاديه در مراجع ذيصلاح اقدام نمايد.

بازرسان

ماده(57)

            مجمع عمومي از بين اعضاء يك يا دو بازرس براي مدت يكسال مالي انتخاب مي نمايد.انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

 

تبصره(1)

            شركت بازرس موظف است يك نفر نماينده حقيقي از بين اعضاء خود كه ترجيحاً در امور مالي آشنائي داشته باشدبه اتحاديه معرفي نمايد.

تبصره(2)

            مادام كه جانشين بازرس يا بازرسان از طرف مجمع عمومي تعيين نشده و آنها قبولي خود را اعلام نكرده باشندبازرس يا بازرسان سابق مسؤليت داشته و بايد وظايف خود را انجام دهند.

تبصره(3)

            كساني كه از شركتهاي عضو حقوق دريافت ميدارند اقرباء نسبي و سببي نمايندگان هيئت مديره و همچنين مدير عامل اتحاديه تا درجه سوم و همسران اشخاص مذكور و افرد مندرج در ماده (55) حق انتخاب شدن به سمت نماينده يا نمايندگان بازرس يا بازرسان اتحاديه را ندارند.

تبصره(4)

            در صورت انحلال ،استعفا يا منبع قانوني كه مانع انجام وظيفه بازرس يا بازرسان شود مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي انتخاب بازرس يا بازرسان جديد براي بقيه مدت دعوت خواهد شد.مادام كه بازرس يا بازرسان جديد انتخاب نشده اند بازرس باقيمانده وظايف مقرره را انجام خواهد داد.

ماده(58)

            وظايف هر يك از بازرس يا بازرسان بشرح زير است:

1-نظارت و انطباق نحوه اداره امور اتحاديه با مقررات اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب و تصميمات مجامع عمومي ،براي اين منظور هر يك از بازرس يا بازرسان ميتوانند هر موقع كه مقتضي بداند به نحوي كه عمليات جاري اتحاديه لطمه وارد نشود كليه حسابها و دفاتر واسناد و مدارك مالي و دارائي نقدي و برگهاي بهادار و موجودي كالا و غيره را شخصا و در صورت لزوم با استفاده از كارشناس رسيدگي نمايد.

2-در صورت مشاهده خلاف و بي ترتيبي در امور اتحاديه بايد مراتب را كتبا به اتحاديه اعلام و  رفع نقيصه و يا تغيير رويه را درخواست نمايد.

3-رسيدگي به حسابهاي اتحاديه حداقل سالي دو بار و مخصوصا رسيدگي به حسابها و تراز نامه سالانه و بودجه پيشنهادي هيئت مديره و اعلام نظر تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومي سالانه.

تبصره

            در بودجه سالانه اتحاديه مبلغ كافي براي رسيدگي به حسابها و ترازنامه بايد پيش بيني گرددتا در صورت نياز از محل آن ، بازرس يا بازرسان يا مجمع عمومي بتواند با استفاده از كارشناس ذيربط به ترازنامه و حسابهاي اتحاديه رسيدگي نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهيه نمايد.

4-دعوت مجامع عمومي در موارد پيش بيني شده در اساسنامه.

5-نظارت بر اجراي پيشنهادها و تذكرات سازمان تعاون روستائي و حسابرساني كه از اتحاديه حسابري كرده اند و تقديم گزارش لازم در اين زمينه به مجمع عمومي.

6-طرح شكايت عضو اخراج شده و يا شركت تعاوني روستائي كه تقاضاي عضويتش از طرف هيئت مديره پذيرفته نشده در نخستين مجمع عمومي عادي.

7-در صورتيكه بازرس يا بازرسان تشخيص دهند تشكيل جلسه هيئت مديره براي حل مسائل و مشكلات مفيد به فايده خواهد بود ميتوانند تشكيل جلسه هيئت مديره را از رئيس هيئت مزبور تقاضا نمايند.

ماده(59)

            بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در امور اتحاديه را ندارند و ميتوانند بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري اتحاديه اظهار دارند.اين نظرات در صورتجلسه هيئت مديره با امضاء آنها درج ميشود.

ماده(60)

            در صورتيكه هر يك از بازرس يا بازرسان ضمن انجام وظيفه خود تشخيص دهد كه هيئت مديره در انجام وظائف خود مرتكب تخلفاتي شده است و عمليات آنها مخالف اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و مقررات آئين نامه هاي مصوب ميباشد بايد مجمع عمومي را براي رسيدگي به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصميم لازم دعوت نمايد.

 

ماده(61)

            خدمات بازرس يا بازرسان در اتحاديه افتخاري و بلاعوض است و در صورتيكه انجام وظيفه محوله مستلزم هزينه اي باشد پرداخت آن بر عهده اتحاديه خواهد بود.

 

فصل ششم-مقررات مالي

 

ماده(62)

            ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال است باستثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا آخر اسفند ماه همان سال است.

ماده(63)

            هيئت مديره موظف است كه نسخه اي از صورتحساب ها و حساب سود و زيان و ترازنامه سالانه اتحاديه را پس از آماده شدن لااقل 40 روز قبل تشكل مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به بازرس يا بازرسان تسليم نمايد.علاوه بر اين ظرف يك هفته نسخه اي از آن را به سازمان تعاون روستائي محل ارسال دارد.

تبصره

            هر يك از شركتهاي عضو مي توانند ظرف 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه به دفتر اتحاديه مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات اتحاديه را مطالعه و دريافت نمايد.

ماده(64)

            در ترازنامه اي كه تنظيم ميشود تمام موجوديهائي كه براي فروش تعيين شده به بهاي تمام شده و يا بهاي روز هر كدام كمتر باشد ارزيابي،دارائي هاي ثابت به بهاي تمام شده در ترازنامه منظور و از نظر استهلاك سالانه بر طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

بستانكاريهايي كه با تصويب مجمع عمومي عادي اتحاديه وتائيد سازمان تعاون روستائي استان ذيربط غير قابل وصول تشخيص داده شود در صورت وجود ذخيره اختياري از حساب مذكور تسويه و در غير اين صورت به حساب هزينه اتحاديه منظور مي شود نبايد جزو دارايي در ترازنامه منظور گردد.

ماده(65)

            درآمد ويژه اتحاديه عبارتست از جمع درآمدها هزينه ها و استهلاكات در يك دوره مالي.

ماده(66)

            درآمد ويژه سالانه اتحاديه پس از تصويب مجمع عمومي عادي به ترتيب زير تقسيم خواهد شد:

1-12%بحساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم با رعايت بند 1 از ماده15 قانون شركتهاي تعاوني

2-3%به منظور آموزش و توسعه تعاون در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي ايران گزارده ميشودتا بموجب آئين نامه اي كه توسط سازمان مذكور تنظيم مي شود بمصرف برسد.

3-حداكثر 5%بعنوان اندوخته اختياري به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي به حساب مربوطه منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي است.

4-20%درآمد ويژه اتحاديه جهت تهيه امكانات لازم ،تقويت و توسعه تعاوني هاي روستائي،برگزاري نمايشگاهها،احداث ساختمان و تاسيسات و فروشگاهها، بليغات

جذب نيروي انساني،جبران زحمات و تشويق نيروهاي شبكه تعاوني هاي روستائي زنان و انجام هرگونه هزينه هاي ضروري پيش بيني نشده اختصاص داده مي شودبا تائيد هيئت مديره سازمان مركزي تعاون روستائي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.

5-پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان در مجمع عمومي با رعايت مقررات اين اساسنامه سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد.

6-درصدي از سودويژه جهت پاداش كاركنان و حسب تشخيص مجمع عمومي صرف ساير پيشنهادها خواهد شد.

7-در صورتي كه وجهي باقيمانده باشد بنام مازاد برگشتي به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غير عضو با اتحاديه احتساب و مازاد برگشتي متعلق به اعضاء به نسبت معاملات هر يك به آنان پرداخت و مابقي به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منظور مي گردد.

تبصره(1)

            اتحاديه مي تواند حساب هر رشته از معاملات را جداگانه نگهداري و مازاد برگشتي هر رشته را با رعايت قانون شركتهاي تعاوني طبق آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي عادي اتحاديه برسد تقسيم نمايد.

تبصره(2)

            اتحاديه مبالغي را كه بابت سود سهام و مازاد برگشتي به اعضاء تعلق ميگيرد در مقابل بدهي سررسيد آنها تهاتر مي كند.

ماده(67)

            اتحاديه مي تواند هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي را قبول و نيز پرداخت نمايد.

تبصره(1)

            هدايا و عطايا در صورتي كه از طرف هديه كننده براي اموري كه مربوط به هزينه هاي جاري اتحاديه منظور ميشود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم ميشود.

تبصره(2)

دادن هديه و انجام هزينه هائي از اين قبيل از طرف اتحاديه ،تاسقف 10%ذخيره قانوني سال قبل اتحاديه در حساب هزينه هاي اتحاديه منظور خواهد شد.

ماده(68)

            زيان اتحاديه در حساب زيان نگهداري ميشودتا از محل درآمد سالهاي بعد تصفيه گرددهمچنين اتحاديه مي تواند زيان سالانه را تصويب مجمع عمومي از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم تامين نمايدوليكن نميتواند قبل از انتقال مبالغ برداشتي مذكور به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم يا تصفيه زيان نگهداري شده در حساب زيان درآمد سالهاي بعد اتحاديه را تقسيم كند.

ماده(70)

            حسابرسي اتحاديه با  نظر سازمان مركزي تعاون روستائي انجام ميگيردو بعلاوه مجمع عمومي براي خود ميتواند حسابرس يا حسابرساني را براي رسيدگي به حسابها و ترازنامه پايان سال مالي اتحاديه مامور نمايد.

ماده(71)

            هيئت مديره اتحاديه موظف است نزد بانك كشاورزي يا عندالزوم در ساير بانكهاي كشور حساب جاري افتتاح نمايد.

 

ماده(72)

            اتحاديه ميتواند براي استفاده از وجوه زائد براحتياج از محل سرمايه و ذخائر خود با تصويب مجمع عمومي عادي به طريق زير عمل نمايد.

1-توديع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانك كشاورزي و ساير بانكهاي كشور.

2-خريد اورق قرضه دولتي .

 

           

فصل هفتم-ادغام ،انحلال ،تصفيه

ادغام

ماده(73)

            اتحاديه تعاوني ميتواند با رعايت ضوابط و مقررات قانوني با هر اتحاديه تعاوني ديگر به شرطي كه از يك نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشندادغام شوند.

ماده(74)

            پيشنهاد ادغام بايد در مجمع عمومي فوق العاده هر دو اتحاديه همراه با قبول مطالبات بستانكاران به تصويب برسد،نسخه اي از مصوبات مجمع عمومي هر دو اتحاديه براي تمام اعضاءو بستانكاران هر دو اتحاديه،همچنين سازمان تعاون روستائي محل فرستاده و به ترتيب مذكور در ماده 25قانون شركتهاي تعاوني براي طلاع عموم آگهي ميگردد.

تبصره(1)

            هر يك از بستانكاران مي توانند تا مدت دو ماه از تاريخ نشر آگهي ادغام،نظر خود را به اتحاديه بدهكار و سازمان تعاون روستائي محل اعلام دارد.

تبصره(2)

            نسخه اي از تصميم ادغام بايد ظرف دو هفته از تاريخ انعقاد مجمع عمومي فوق العاده هر يك از اتحاديه همراه با آخرين ترازنامه و صورت بدهي ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسي كه بدين منظور بايد تهيه و نسخه اي از آگهي ادغام كه منتشر شده است براي سازمان تعاون روستائي استان ارسال شود.

ماده(75)

            هر يك از اعضاء اتحاديه در صورتيكه با تصميم ادغام مخالف باشند ميتوانند حداكثر تا يك ماه نظر خود را كتبا به اتحاديه مربوط و همچنين به سازمان تعاون روستائي محل اعلام دارند.

ماده(76)

            نماينده سازمان تعاون روستائي با وصول تصميم ادغام با هر دو اتحاديه همراه آخرين ترازنامه و صورت ريز ماليات و بدهيها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو اتحاديه همچنين نظرات بستانكاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ،ظرف دو ماه نظر خود را مبني بر موافقت و مخالفت با ادغام به هر دو اتحاديه اعلام خواهد شد.

ماده(77)

            در صورتيكه سازمان تعاون روستائي محل ادغام را تصويب نكند تصميم ادغام در هر دو اتحاديه منتفي خواهد شد.

موافقت با ادغام در صورتي است كه ترتيب قابل قبول بستانكاران براي تصفيه بدهي ها در هر دو اتحاديه پيش بيني شود همچنين تعداد اعضاءمخالف با ادغام در حدي باشد كه مجموع اعضاء باقي مانده و سرمايه اتحاديه بعد از ادغام كافي براي انجام هدفها و برنامه ها باشد.

ماده(78)

            در صورت موافقت با ادغام ،هيئت مديره اتحاديه هاي مربوط ظرف يكماه اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مشترك اتحاديه ها براي ادغام خواهند بود.

ماده(79)

            مجمع عمومي فوق العاده مشترك نسبت به تعيين سرمايه اتحاديه بعد از ادغام همچنين انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

ماده(80)

            اعضائي كه با تصميم ادغام و انتشار آگهي آن مخالف باشند و از عضويت اتحاديه مستعفي گردند بايد ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را كتبا اعلام دارند و اتحاديه مربوط مكلف است بهاي سهام آنها را حداكثر ظرف يكماه نقدا پرداخت نمايد.

ماده(81)

            هيئت مديره اتحاديه جديد مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مشترك را همراه با فهرست اعضاءاتحاديه جديد و تغييراتي كه حاصل شده است به ترتيبي كه در فصل سوم قانون شركتهاي تعاوني مقرر است براي اطلاع سازمان تعاون روستائي محل و انعكاس در دفاتر ثبت ،ارسال خواهد شد.

ماده(82)

            با انجام عمل ادغام ،دارائي و بدهي اتحاديه جديد عبارت خواهد بود از مجموع دارائي و بدهي اتحاديه هاي قبل از ادغام،پس از وضع مطالبات و سهامي كه بازپرداخت شده است.

ماده(83)

            اتحاديه تعاوني در موارد زير منحل ميشود:

1-تصميم مجمع عمومي فوق العاده

2-كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني،در صورتي كه ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسيده باشد.

3-توقف بيش از يكسال بدون عذر موجه

4-عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار كتبي بوسيله تعاون روستائي شهرستان ذيربط.

5-كاهش سرمايه به ميزاني كه ادامه عمليات مقدور يا صلاح نباشد با تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

تبصره(1)

            اگر به واسطه زيانهاي وارده علاوه بر ذخيره قانوني اتحاديه بيش از نصف سرمايه اتحاديه از بين رفته باشدهيئت مديره مكلف است مجمع عمومي فوق العاده را براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال يا ادامه اتحاديه دعوت نمايد.

 

تبصره(2)

            در صورتي كه در نتيجه زيانهاي وارده و كاهش سرمايه،اتحاديه فعاليتي نداشته باشدو مجمع عمومي فوق العاده د اين مورد اقدام ننمايد سازمان تعاوني مركزي روستائي به جانشيني مجمع عمومي فوق العاده درباره انحلال اتحاديه و تعيين هيئت تصفيه و اعلام آن به ثبت اقدام خواهد نمود.

اين حكم در مواردي نيز كه اتحاديه طبق تصميم مجمع عمومي فوق العاده منحل گرديده ولي هيئت تصفيه تعيين نشده و يا اينكه هيئت تصفيه به تشخيص سازمان مركزي تعاون روستائي نتواند به وظايف قانوني خود عمل كند اجرا خواهد شد.

ماده(84)

            در صورتيكه مجمع عمومي فوق العاده راي به انحلال اتحاديه بدهد در همان جلسه حداقل سه شركت عضو يا 5 الي 7 نفر از خارج به عنوان هيئت تصفيه انتخاب و به ثبت محل اعلام خواهد شد.هر گاه انحلال اتحاديه بر اساس تصميم سازمان مركزي تعاون روستائي باشد سازمان مذكور هيئت تصفيه را تعيين تا نسبت به تصويب امور اتحاديه اقدام نمايد.

ماده(85)

            در تصفيه اتحاديه پرداخت تعهدات از محل دارائي اتحاديه با رعايت حق تقدم به شرح زيرصورت مي گيرد:

1-پرداخت بدهي هاي اتحاديه

2-پرداخت سهام اعضاءحداكثر به ميزان ارزش اسمي هر سهم و سود سهام،در صورتيكه مانده تصفيه از حساب ذخيره قانوني غير قابل تصميم اتحاديه باشد.

3-انتقال مازاد تصفيه به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم .

تبصره

            پس از پرداخت موارد مندرج در بندهاي يك و دو كليه موجودي باقي مانده در حكم ذخيره قانوني غير قابل تقسيم تلقي و نسبت به آن طبق نظر سازمان مركزي تعاون روستائي اقدام خواهد شد.

ماده(86)

            تصفيه امور اتحاديه در مواردي كه رد اين اساسنامه يا قانون شركتهاي تعاوني پيش بيني نشده است بر اساس قانون شركتهاي سهامي انجام خواهد گرفت.

اساسنامه اتحاديه شركتهاي تعاوني روستائي شهرستان...............مشتمل بر86 ماده و 40 تبصره در جلسه مورخ.................مجمع عمومي فوق العاده مطرح با رعايت نصاب لازم تعداد اعضاءحاضر در جلسه تصويب گرديد.

 

 

 

رئيس مجمع                                                                            منشي مجمع

نام و نام خانوادگي و امضاء                                                      نام و نام خانوادگي و امضاء

 

ناظـرين

                

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 117
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 117

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1271102
Visitors بازديد هاي امروز: 623
Visitors بازديد هاي ديروز: 935
Copyright (c) 1401/07/04 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا